• Štipendiá v školskom roku 2018/2019

   • Žiadosť

   • Štipendiá v školskom roku 2018/2019

     

    Žiadosť o stredoškolské sociálne štipendium v školskom roku 2018/2019

     

    1. Sociálne štipendium z titulu hmotnej núdze ( požadované doklady ):

     

    • Kópiu koncoročného vysvedčenie šk. roka 2017/2018 ( aj žiak, ktorý bol v tomto roku deviatak – overené riaditeľom ZŠ )
    • Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje   s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

     

     

    2. Sociálne štipendium z titulu životného minima ( požadované doklady ):

     

    • Kópiu koncoročného vysvedčenia za šk.rok 2017/2018 (aj žiak, ktorý bol v tomto roku deviatak – overené riaditeľom ZŠ)
    • Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2017

                - potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti,

                - doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl“                               

                - dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, materská, nemocenské, ošetrovné, atď.

                - prídavok na dieťa, daňový bonus,

                - dávka a príspevky v hmotnej núdzi,

                - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,

                - rozhodnutia súdu ( napr. na výživné )

                - dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

                - iné príjmy

     

    3. Doklad o spoločne posudzovaných osobách

        Doklady o počte spoločne posudzovaných osobách v mesiaci, kedy je žiadosť podaná

     

        Žiadosť o štipendium – tlačivo je k dispozícii u Bc. Korchanovej na č. d. 5.

     

        Doklady priniesť najneskôr do 28. septembra 2018, alebo k 15-temu ktorýkoľvek mesiac v školskom roku.