Navigácia

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

 

Žiadosť o stredoškolské sociálne štipendium v školskom roku 2018/2019

 

 

 

1. Sociálne štipendium z titulu hmotnej núdze ( požadované doklady ):

 

     a)  Kópiu koncoročného vysvedčenie šk. roka 2017/2018 ( aj žiak, ktorý bol v tomto roku

          deviatak – overené riaditeľom ZŠ )

     b)  Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiak sa spoločne posudzuje     

          s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

 

 

2. Sociálne štipendium z titulu životného minima ( požadované doklady ):

 

  1. Kópiu koncoročného vysvedčenia za šk.rok 2017/2018 (aj žiak, ktorý bol v tomto roku deviatak – overené riaditeľom ZŠ)

b)     Doklady o príjme posudzovaných osôb rodiny za kalendárny rok 2017

            - potvrdenie zamestnávateľa o čistej mzde zo závislej činnosti,

            - doklad z daňového úradu „Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných

            škôl“                               

            - dávky sociálneho poistenia t.j. napr. dôchodky, dávka v nezamestnanosti, materská,

            nemocenské, ošetrovné, atď.

            - prídavok na dieťa, daňový bonus,

            - dávka a príspevky v hmotnej núdzi,

            - zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie,

            - rozhodnutia súdu ( napr. na výživné )

            - dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),

            - iné príjmy

 

3. Doklad o spoločne posudzovaných osobách

    Doklady o počte spoločne posudzovaných osobách v mesiaci, kedy je žiadosť podaná

 

    Žiadosť o štipendium – tlačivo je k dispozícii u Bc. Korchanovej na č. d. 5.

 

    Doklady priniesť najneskôr do 28. septembra 2018, alebo k 15-temu ktorýkoľvek mesiac

    v školskom roku.

Novinky

Kontakt

  • Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany
    Adresa: Brezová 2, Piešťany, 921 77
  • vrátnica: 0911 718 858
    sekretariát: 0911 087 828

Fotogaléria