• Poskytovanie odpisov

   • Odpisy

   • Poskytovanie odpisu vysvedčenia:

     

    Odpisy výročných a maturitných vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.

     

    Postup pri poskytovaní odpisu vysvedčenia:

     

    1. O odpis môže žiadať:
    1. plnoletý žiak školy,
    2. absolvent školy,
    3. zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti

     

    1. Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
    1. Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1
    2. Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:
    • meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko
    • dátum a miesto narodenia
    • adresa
    • školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje
    • trieda, ktorú žiak navštevoval
    • meno triedneho učiteľa
    1. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená p. Korchanovej  osobne, alebo e-mailom ( korchanova.michaela@zupa-tt.sk )
    1. Lehota na vybavenie žiadosti je 10 pracovných dní.
    1. Odpisy vysvedčení sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.

     

    Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.