• Dôležité termíny

    • Dôležité termíny

   • TermínPopis
    Najneskôr 5 dní pred termínom PSRiaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky (PS)
    Najneskôr 7 dní pred termínom PSRiaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez PS
    04. 05 - 05.05. 2023I. termín PS
    09. 05 - 10.05. 2023II. termín PS
    19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok
    24. mája 2023 ( do 23:59 hod.)Uchadzač alebo jeho zákonný zástupca písomne zašle Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na strednú školu.
    Do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.Odvolacie konanie