• Informačné a digitálne technológie (IDT)

    • 2569M Informačné a digitálne technológie

    • Charakteristika školského vzdelávacieho programu.

     Príprava v školskom vzdelávacom programe informačné a sieťové technológie v študijnom odbore 2569M Informačné a digitálne technológie zahŕňa teoretickú výučbu podporenú  získavaním praktických zručností na cvičeniach. 

     Štátny vzdelávací program zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 25 informačné a komunikačné technológie na stupni 3A kvalifikácie vzdelávania v EÚ podľa členenia ISCED ( International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov, spadajúcich pod túto kvalifikaciu.Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecne odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva  správne pracovné prostriedky, Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty.

     Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky, vrátane bodového hodnotenia, sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

      

     Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru informačné a digitálne technológie je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, webový dizajnér, vývojár webových a mobilných aplikácií, pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií. Absolvent odboru je dobre pripravený aj pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania.

      

    • Rámcový učebný plán

    • Predmet

     Ročník

     Spolu

        

     1

     2

     3

     4

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     1AJ

     Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

     4

     3

     3

     3

     13

     2NJ/2RJ//a

     *Nemecký jazyk/Ruský jazyk /alternatívny predmet

     2

     2

     2

     2

     8

     ETV/NBV

     Etická výchova/náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     DEJ

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     OBN

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     FYZ

     Fyzika

     1

     1

     1

     -

     2

     MAT

     Matematika

     3

     3

     2

     2

     10

     TSV

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Spolu

     18

     17

     14

     12

     61

     Odborné predmety

     API

     Aplikovaná informatika (+ základy informačných technológií)

     2/2

     -

     2/2

     2/2

     6/6

     SGP I

     Spracovanie grafiky na počítači I

     2/2

     -

     -

     -

     2/2

     SGP II

     Spracovanie grafiky na počítači II

     -

     2/2

     2/2

     -

     4/4

     ELK

     Elektrotechnika

     2

     3/2

     -

     -

     5/2

     OSY

     Operačné systémy

     2/2

     -

     2/2

     2/2

     6/6

     PRA

     Prax

     3/3

     3/3

     3/3

     -

     9/9

     TLW

     Technológie LAN A WAN

     2/2

     2/2

     2/2

     -

     6/6

     PRO

     Programovanie

     -

     2/2

     2/2

      

     4/4

     HZR

     Hardvér a základy robotiky

     2/2

     2/2

     -

     -

     4/4

     ZMT

     Základy mikroprocesorovej techniky, elektrických a logických obvodov

     -

     2

     -

     -

     2

     ELE

     Elektronika

     -

     -

     3/2

     -

     3/2

     PMP

     Programovanie mikropočítačov

     -

     -

     2/2

     -

     2/2

     EKO

     Ekonomika

     1

     1

     1

     -

     3

     FIG

     Finančná gramotnosť

     -

     -

     -

     2

     2

     VPD

     Výchova k podnikaniu

     -

     -

     1

     1

     2

     CSP

     Človek a svet práce

     -

     -

     1

     -

     1

     PXV

     Spotrebiteľská výchova

     -

     -

     -

     1

     1

     OBJ

     Objektové programovanie a AI

     -

     -

     -

     2/2

     2/2

     SIS

     Sieťové komunikačné systémy (VoIP technológie a aplikácie)

     -

     -

     -

     2/2

     2/2

     WIS

     Webové informačné systémy

     -

     -

     -

     2/2

     2/2

     RPJ

     Ročníkový projekt

     -

     -

     -

     2/2

     2/2

     KYB

     Kybernetická bezpečnosť a technológie WAN

     -

     -

     -

     5/3

     5/3

     ETS

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     -

     2/1

     2/1

     Spolu

     16/13

     17/13

     21/17

     23/16

     77/59

     Alternatívne predmety k 2.CJ

     MFS/DPZ/SEL

     Mat. a fyz. seminár/Dig. a prez. zruč./Sem. z elk

     2/2

     -

     -

     -

     2/2

     DKA/SEL/MFS Dig. kom./Sem. z elk./Mat. a fyz. seminár

     -

     2/2

     -

     -

     2/2

     SIZ/DGR/APE Silnopr. zar./Digit. marketing/Aplik. ekonomika

     -

     -

     2/2

     -

     2/2

     MFS/RSE/KAJ Mat. a fyz. sem./Racion. spotr. el. en./Konv. v AJ

     -

     -

     -

     2/2

     2/2

     Hodiny sú už zarátané v 2.CJ

     Celkom hodín / týždeň

     34

     34

     35

     35

     138

     * žiak si volí buď druhý cudzí jazyk alebo alternatívny predmet k nemu