• Prijímacie konanie

  • Názov odboru:Popis:
   2675M elektrotechnikaV budúcnosti si bude až 90 % pracovných pozícií vyžadovať vysokú úroveň technických a digitálnych zručností. Tieto je možné získať štúdiom v odbore elektrotechnika. Od tretieho ročníka si žiaci volia špecializáciu štúdiom odboru v oblasti počítačových systémov alebo informačných a telekomunikačných systémov.
   2561M informačné a sieťové technológieOtvorením odboru IST reaguje škola na potreby trhu práce. Aktuálne na Slovensku chýba 15000 špecialistov v tejto oblasti. Základom štúdia sú okrem všeobecnovzdelávacích predmetov hlavne základy informatiky, sieťové technológie, internet vecí, operačné systémy a kybernetická bezpečnosť.
   2567M multimédiaPočas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie.
   2569M informačné a digitálne technológieAbsolvent študijného odboru 2569 informačné a digitálne technológie je profesijne pripravený na IT inovácie a digitálny svet 21. storočia.