• Informačné a sieťové technológie (IST)

   • 2561M00 informačné a sieťové technológie

   •  

    Charakteristika školského vzdelávacieho programu.

    Príprava v školskom vzdelávacom programe informačné a sieťové technológie v študijnom odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie zahŕňa teoretickú výučbu podporenú  získavaním praktických zručností na cvičeniach. 

    Štátny vzdelávací program zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 25 informačné a komunikačné technológie na stupni 3A kvalifikácie vzdelávania v EÚ podľa členenia ISCED ( International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov, spadajúcich pod túto kvalifikaciu.Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecne odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva  správne pracovné prostriedky, Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty.

    Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky, vrátane bodového hodnotenia, sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

    Charakteristika absolventa.

    Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcií, výrobe montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení, využívajúce moderné IKT.

    Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent štúdia získava široký profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti v procese riešenia problémov samostatne alebo v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje  sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa  o vývoj vo svojom obore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.

    Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IKT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti  a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

    Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie ma  na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

     

   • Rámcový učebný plán

   •  

    Predmet

    Ročník

    Spolu

    1

    2

    3

    4

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    SJL

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    1AJ

    Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

    4

    3

    3

    3

    13

    2NJ/2RJ

    Nemecký jazyk/Ruský jazyk - voliteľný predmet *

    2

    2

    2

    2

    10

    ETV/NBV

    Etická výchova/náboženská výchova

    1

    1

    0

    0

    2

    DEJ

    Dejepis

    1

    1

    0

    0

    2

    OBN

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    0

    3

    FYZ

    Fyzika

    3

    0

    0

    0

    3

    MAT

    Matematika

    3

    3

    2

    2

    10

    INF

    Informatika

    2/2

    0

    2/2

    2/2

    6

    TSV

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Spolu

    22/2

    16

    15/2

    14/2

    67/2

    Odborné predmety 

    TCK

    Technické kreslenie

    1/1

    2/2

    0

    0

    3/3

    ELK

    Elektrotechnika

    2

    4/2

    0

    0

    6/2

    OSY

    Operačné systémy

    2/2

    0

    0

    0

    2/2

    PRA

    Prax

    3/3

    3/3

    3/3

    0

    9/9

    SIE

    Sieťové technológie

    2/2

    2/2

    3/3

    5/3

    12/10

    PRO

    Programovanie

    0

    2/2

    2/2

    0

    4/4

    PAY

    PC architektúra

    0

    2/2

    0

    0

    2/2

    ELE

    Elektronika

    0

    0

    3/2

    0

    3/2

    SXT

    Serverové technológie

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    SOS

    Sieťové operačné systémy

    0

    0

    2/2

    0

    2/2

    EKO

    Ekonomika

    1

    1

    1

    0

    3

    FIG

    Finančná gramotnosť

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    VPD

    Výchova k podnikaniu

    0

    0

    1

    1/1

    2/1

    CSP

    Človek a svet práce

    0

    0

    1

    0

    1

    PXV

    Spotrebiteľská výchova

    1

    0

    0

    0

    1

    ELM

    Elektrotechnické meranie

    0

    0

    0

    2

    2

    ETS

    Elektrotechnická spôsobilosť

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    RPJ

    Ročníkový projekt

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    ETS

    Elektrotechnická spôsobilosť

    0

    0

    0

    2/1

    2/1

    KYB

    Kybernetická bezpečnosť

    0

    0

    0

    1

    1

    Spolu

    12/8

    16/13

    16/12

    17/13

    61/44

    Alternatívne predmety k 2.CJ
    MFS/DPZ/SEL Mat. a fyz. seminár/Dig. a prez. zruč./Sem. z elk 2/2 0 0 0 2/2
    DKA/SEL/MFS Dig. kom./Sem. z elk./Mat. a fyz. seminár 0 2/2 0 0 2/2
    SIZ/DGR/APE Silnopr. zar./Digit. marketing/Aplik. ekonomika 0 0 2/2 0 2/2
    MFS/RSE/KAJ Mat. a fyz. sem./Racion. spotr. el. en./Konv. v AJ 0 0 0 2/2 2/2
    Hodiny sú už zarátané s 2.CJ
    Voliteľné predmety - podľa zamerania

    ROB/TWS

    Robotika/Tvorba webových stránok

    0

    2/2

    0

    0

    2/2

    PMP/WIS

    Programovanie mikropočítačov/Webové informačné systémy

    0

    0

    2/2

    0

    2/2

    IVI/OPG

    Internet vecí/Objektové programovanie

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    Spolu

    0

    2/2

    2/2

    2/2

    6/6

    Hodiny celkom 34 34 33 33 134

    *    žiak si volí buď druhý cudzí jazyk alebo alternatívny predmet k nemu