• Profil školy

      • Profil školy

      • Charakteristika školy

       V areáli Brezová 2 sa nachádzajú dva samostatné právne subjekty:

       • Stredná priemyselná škola elektrotechnická (ktorá je správcom budov, jedálne, telocvične a školského internátu a ktorá sa nachádza na 1. a 2. poschodí a má k dispozícií 16 kmeňových tried, laboratória a kabinety.)
       • Stredná odborná škola záhradnícka ( triedy a kabinety sú na prízemí)

        

       Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory na prvom poschodí, ako aj odborné učebne:

       • učebne výpočtovej techniky
       • laboratória elektrotechniky
       • učebne telekomunikácií a špeciálnych meraní
       • laboratória meracej techniky
       • učebňa cudzích jazykov je vybavená výpočtovou technikou a interaktívnou tabuľou
       • učebne pre predmet prax
     • Študenti majú možnosť

     •  

      • využívať školskú knižnicu
      • pracovať v krúžkoch so zameraním na robotiku, elektrotechniku, výpočtovú techniku, šport, ale aj na jazykovú a kultúrnu oblasť
      • využívať posilňovňu a telocvičňu
      • zúčastňovať sa odborných a športových súťaží
      • absolvovať odborné, literárne a kulturno-historické exkurzie po celom Slovensku, poznávacie zájazdy (Viedeň, Londýn)
      • absolvovať výmenné stáže v družobnej škole Rožnov pod Radhoštem
      • zúčastňovať sa aktívne na riadení školy prostredníctvom Študentskej rady
      • ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni
      • študovať podľa individuálneho študijného plánu - športovci
     • Študijné odbory


     • Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja našej školy aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného štúdia absolvent získal odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre svoje povolanie, ale aj ďalšie štúdium na VŠ, komunikačné a jazykové schopnosti nevyhnutné pre život.
       

     • Elektrotechnika

     • V odbore elektrotechnika sú zavedené študijné bloky s možnosťou voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku, ktoré sú pre žiakov atraktívne, a to:

      • informatické a telekomunikačné systémy,
      • počítačové systémy
      • automatizácia a priemyselná informatika.

       Vo 4. ročníku na predmete elektrotechnická spôsobilosť majú študenti možnosť získať osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti a certifikáty Cisco akadémie.

     • Informačné a sieťové technológie

     • Novootvorený odbor nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorú naša škola v tejto oblasti ponúka. Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií v rámci Cisco Academy ponúka naša škola pre svojich študentov už vyše 10 rokov. V rámci tohto odboru je významne posilnená  výučba predmetov zameraných na oblasť informatiky. Predmety: základy informatiky, sieťové technológie, internet vecí, kybernetická bezpečnosť. Samozrejme v oblasti odborného vzdelávania sú základné znalosti v oblasti elektrotechniky, ekonomiky a finančnej gramotnosti, a hodiny praktického vyučovania. Ponuku v oblasti vzdelávania v IT problematike dopĺňa možnosť tvorby dynamických webových stránok a pokročilých webových aplikácií formou voliteľných predmetov.

     • Multimédiá

     • Hlavnou náplňou novootváraného odboru je výučba predmetov zameraných na multimediálne aplikácie, snímanie, digitalizáciu a spracovanie grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií.

     • Informačné a digitálne technológie

     • Absolvent študijného odboru 2569 informačné a digitálne technológie je profesijne pripravený na IT inovácie a digitálny svet 21. storočia.