• Multimédiá (MUM)

    • 2567M00 multimédiá

    • Charakteristika školského vzdelávacieho programu.

     Štátny vzdelávací program zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 25 informačné a komunikačné technológie na stupni 3A kvalifikácie vzdelávania v EÚ podľa členenia ISCED (International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov, spadajúcich pod túto kvalifikáciu. Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecne odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní. Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty.

     Príprava v študijnom odbore 2567M00 multimédiá zahŕňa teoretickú výučbu podporenú získavaním praktických zručností na cvičeniach. Obsah odborných predmetov pokrýva oblasti technickej praxe v realizácií multimediálnych aplikácií, snímania, digitalizácie a spracovania grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií

     Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR - 9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky, vrátane bodového hodnotenia, sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom.

     Charakteristika absolventa.

     Absolvent študijného odboru Multimédiá je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce v oblasti tvorby multimediálnych materiálov v grafických, reklamných, reprodukčných, dabingových, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, filmovom priemysle. Uplatní sa v reklamných agentúrach a grafických štúdiách ako grafik alebo ako dizajnér, tvorca alebo programátor webových stránok. Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. Absolvent odboru je dobre pripravený pre štúdium na všetkých univerzitách technického zamerania, prípadne umeleckého smeru.

    • Rámcový učebný plán

    • Predmet

     Ročník

     Spolu

     1

     2

     3

     4

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     SJL

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     1AJ

     Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

     4

     3

     3

     4

     14

     ETV / NBV

     Etická výchova / náboženská výchova

     1

     1

     -

     -

     2

     DEJ

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     OBN

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     FYZ

     Fyzika

     2

     2

     -

     -

     4

     MAT

     Matematika

     3

     3

     3

     4

     13

     TSV

     Telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     Spolu

     17

     16

     12

     13

     58

     Odborné predmety - celkom/cvičenia

     API

     Aplikovaná informatika

     2

     -

     -

     -

     2

     POG

     Počítačová grafika

     4/4

     -

     -

     -

     4

     DGT

     Digitálna technika

     3/2

     3/2

     -

     -

     6

     PUZ

     Publikácie a prezentácie

     3

     2

     -

     -

     5

     PRA

     Prax

     3

     3

     3

     -

     9

     ELE

     Elektronika

     2

     3/2

     3/2

     -

     8

     VIO

     Video

     -

     2

     -

     -

     2

     MOD

     Modelovanie

     -

     2/2

     2/2

     -

     4

     WEB

     Web

     -

     2

     2

     2

     6

     EKO

     Ekonomika

     -

     -

     3/2

     -

     3

     ANM

     Animácia

     -

     -

     2/2

     -

     2

     PRO

     Programovanie

     -

     -

     4/2

     2/2

     6

     AVT

     Audio a videotechnika

     -

     -

     2

     2/2

     4

     FIG

     Finančná gramotnosť

     -

     -

     -

     2

     2

     MDU

     Mediálna komunikácia

     -

     -

     -

     2

     2

     MUM

     Multimédiá

     -

     -

     -

     2/2

     2

     RPJ

     Ročníkový projekt

     -

     -

     -

     4/4

     4

     KMP

     Kompozície

     -

     -

     -

     2/2

     2

     ETS

     Elektrotechnická spôsobilosť

     -

     -

     -

     2/1

     2

     Spolu

     17

     17

     21

     20

     75

     Celkom hodín / týždeň

     34

     33

     33

     33

     133