• Poskytovanie odpisov

   • Odpisy

   • Poskytovanie odpisu vysvedčenia:

    Odpisy výročných a maturitných vysvedčení sa vyhotovuje iba v odôvodnených prípadoch.

    Postup pri poskytovaní odpisu vysvedčenia:

     O odpis môže žiadať:

    • plnoletý žiak školy
    • absolvent školy
    • zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti

     

    Žiadosť musí byť písomnej forme a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:

    • Meno a priezvisko žiadateľa 
    • Identifikácia žiaka školy , ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, a ktorého odpis sa vyžaduje musí obsahovať následujúce údaje:
     • meno a priezvisko
     • dátum a miesto narodenia
     • adresa
     • školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje
     • trieda, ktorú žiak navštevoval
     • meno triedneho učiteľa

     

    Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená p. Pavlovičovej osobne, alebo e-mailom na adresu : pavlovicova.zuzana@zupa-tt.sk

    Lehota na vybavenie žiadosti je 10 pracovných dní.

    Odpisy vysvedčení sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.

    Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.