• Elektrotechnika (ELE)

   • 2675M00 elektrotechnika

   •  

    Charakteristika školského vzdelávacieho programu.

    Príprava v študijnom odbore 2675M00 elektrotechnika v školskom vzdelávacom programe Elektrotechnika zahŕňa teoretickú výučbu podporenú získaním praktických zručností na cvičeniach.

    Štátny vzdelávací program (ŠVP) zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 26 elektrotechnika na stupni 3A klasifikácie vzdelávania v EÚ podľa členenia ISCED (International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov spadajúcich pod túto klasifikáciu. Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva správne pracovné prostriedky. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým postihnutím ( nie farbosleposť) Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je maturitné vysvedčenie.

    Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, MONITOR-9, prípadne úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje a zverejňuje v súlade so zákonom. Výučba v prvom ročníku prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu.

    Charakteristika absolventa.

    Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcií, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. 

    Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.

    Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje  svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.

    Absolvent študijného odboru elektrotechnika má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

     

   • Rámcový učebný plán

   •  

    Predmet

    Ročník

    Spolu

    1

    2

    3

    4

    Všeobecnovzdelávacie predmety

    SJL

    Slovenský jazyk a literatúra

    3

    3

    3

    3

    12

    1AJ

    Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk

    4

    3

    3

    3

    13

    2NJ/2RJ

    Nemecký jazyk/Ruský jazyk - voliteľný predmet *

    2

    2

    2

    2

    8

    ETV/NBV

    Etická výchova/náboženská výchova

    1

    1

    0

    0

    2

    DEJ

    Dejepis

    1

    1

    0

    0

    2

    OBN

    Občianska náuka

    1

    1

    1

    0

    3

    FYZ

    Fyzika

    3

    0

    0

    0

    3

    MAT

    Matematika

    3

    3

    3

    2

    11

    TSV

    Telesná a športová výchova

    2

    2

    2

    2

    8

    Spolu

    20

    16

    14

    12

    62

    Odborné predmety 

    TCK

    Technické kreslenie

    1/1

    2/2

    0

    0

    3/3

    ELK

    Elektrotechnika

    5/2

    4/2

    0

    0

    9/4

    ELG

    Elektrotechnológia

    2

    0

    0

    0

    2

    VYT

    Výpočtová technika

    2/2

    3/2

    2/2

    2/2

    9/8

    PRA

    Prax

    3/3

    3/3

    3/3

    0

    9/9

    ELE

    Elektronika

    0

    4/2

    0

    0

    4/2

    ELM

    Elektrotechnické merania

    0

    0

    3/2

    2/2

    5/4

    AUT

    Automatizácia

    0

    0

    2/2

    0

    2/2

    AEN

    Aplikovaná elektronika

    0

    0

    4/2

    0

    4/2

    DKA

    Digitálna komunikácia

    0

    0

    1

    0

    1

    SIE

    Sieťové technológie

    0

    0

    2/2

    0

    2/2

    EKO

    Ekonomika

    1

    1

    1

    0

    3

    FIG

    Finančná gramotnosť

    0

    0

    0

    2/2

    2/2

    VPD

    Výchova k podnikaniu

    0

    0

    1

    1

    2

    CSP

    Človek a svet práce

    0

    0

    1

    0

    1

    PXV

    Spotrebiteľská výchova

    0

    1

    0

    0

    1

    GRS

    Grafické systémy

    0

    0

    0

    2/2

    2

    IVI

    Internet vecí

    0

    0

    0

    2/2

    2

    TPS/POS/API

    Telekomunikačné a počítačové siete/ Počítačové systémy/ Automatizácia a priemyselná informatika

    0

    0

    0

    7/3

    7

    RPJ

    Ročníkový projekt

    0

    0

    0

    2

    2

    ETS

    Elektrotechnická spôsobilosť

    0

    0

    0

    2/1

    2

    Spolu

    14/8

    18/11

    20/14

    22/16

    74/49

    alternatívne predmety k druhému cudziemu jazyku

    MFS/DPJ/SEL Matem. a fyz. seminár/Dig. a prez. zruč./Seminár z elektrotechniky 2/2 0 0 0 2
    DKA/SEL/MFS Digit. komunikácia/Seminár z elektrotechniky/Matem. a fyz. seminár 0 2/2 0 0 2

    SIZ/DGR/APE

    Silnoprúd. zariadenia/Digit. marketing/Aplikovaná ekonomika

    0

    0

    2/2

    0

    2

    MFS/RSE/KAJ

    Matemat. a fyz. seminár/Racionalizácia spotr. el. ener. Konver. z AJ

    0

    0

    0

    2/2

    2

    Hodiny sú už zarátané s 2.CJ
    Celkom hodín za týždeň 34 34 34 34 136

    *  žiak si volí buď druhý cudzí jazyk alebo alternatívny predmet k nemu